Herstelgesprekken voeren

bevordert het welbevinden van iedereen op school
Socio-Emotioneel Gedrag Groepsproces Gespreksvaardigheden

Elke school komt in aanraking met conflicten en grensoverschrijdend gedrag. 

Maar hoe reageert de school hier op? En wat zijn de gevolgen hiervan? 

Hoe zou het zijn als er samen met alle betrokkenen naar een oplossing zou worden gezocht ? En als iedereen kan stil staan bij zijn/haar eigen aandeel en hier vervolgens verantwoordelijkheid voor neemt?

Tijdens deze vorming maak je eerst kennis met de herstelgerichte filosofie en het herstelgericht werken. 

Daarna word je ondergedompeld in de bijpassende methodieken. Deze methodieken ga je ondervinden en zelf uitproberen zodat je in de toekomst bewust en op een positieve manier met conflicten op school kan omgaan.

Scholen hebben allemaal wel eens te maken met conflicten, incidenten en grensoverschrijdend gedrag.

Als school kunnen we hier op verschillende manieren mee omgaan en op reageren. Dit heeft grote invloed op de betrokkenen en de omgeving .

Een school met een herstelgericht beleid wil dat kinderen/jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en kiest er voor om de schade aan de relatie te herstellen die door het incident is teweeggebracht.

Een optimaal leerproces wordt hierbij bereikt en zorgt voor sterke verbondenheid in de klas en op school. Met andere woorden, als de school veel energie steekt in het bouwen en versterken van de onderlinge relaties en aan het herstellen van de relaties na grensoverschrijdend gedrag gaan leerlingen en leerkrachten zich goed voelen op school en kan er op zijn best geleerd worden.

De eerste dag staan we stil bij de verschillende soorten pedagogische basishoudingen bij conflicten en bekijken we wat een herstelgericht filosofie inhoudt. Verder worden er verschillende herstelmethodieken aangereikt en ervaren (oa crisiscirkel en herstelgesprek). 

De pro-actieve cirkel(groepsmethodiek) wordt ook als preventief instrument meegegeven.

 

Doelstelling

  • Deelnemers maken kennis met verschillende soorten benaderingen bij conflicten.
  • Deelnemers krijgen zicht op de herstelgerichte filosofie en kennen de principes van herstelgericht werken.
  • Deelnemers maken kennis met verschillende herstelmethodieken en kunnen deze zelf inoefenen.
  • Deelnemers kunnen casussen van hun school bespreken en krijgen tips om hier in de toekomst op een herstelgerichte manier mee om te gaan.
  • Deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen.

Werkwijze

  • Theoretische kaders en achtergrond
  • Ervaringsgerichte oefeningen
  • Oefenen van herstelgesprekken
  • Casusbesprekingen

Doelgroep

Leraar Leerlingbegeleider Zorgleerkracht Directie/middenkader Ondersteuner

Praktische info

2 dagen